preskoči na sadržaj

Osnovna škola Sveti Križ Začretje

 > Naslovnica
Vijesti

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE ŠKOLE

Autor: Neven Gradečak, 23. 7. 2021.

Na temelju članka 126. stavaka 1.- 3.  i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“  broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  5/12., 16/12., 86/12.,  94/13., 136/14 – RUSRH,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i  članka 81. Statuta Osnovne škole Sveti Križ Začretje  (KLASA:012-03/19-01/3,  URBROJ:2197/04-380-26-19-1, KLASA:012-03/21-01/3,URBROJ:2197/04-380-26-21-1,KLASA:012-03/21-01/4, URBROJ:2197/04-380-26-21-1 - pročišćeni tekst) Školski odbor Osnovne škole Sveti Križ Začretje raspisuje:

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice škole

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete u skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi:


1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
a) sveučilišni diplomski studij ili
b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
c) specijalistički diplomski stručni studij;
d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,


2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,


3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. (st. 1. )


Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1.  točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova. (st. 2.)


Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. točke 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.). (st. 3.)

 

Dodatne kompetencije su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno da je osoba oslobođena obveze polaganja istog
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda  školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)
 • program rada za mandatno razdoblje
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 15 dana)
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem stavka 3. članka 126. ZOOOSŠ (odluke o imenovanju)

 

U postupku imenovanja ravnatelja vrednuju se dodatne kompetencije:  poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

 

Kandidati  mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama koje se dokazuju na sljedeći način:

 • poznavanje stranog jezika dokazuje se: stupnjem prema Zajedničkom  europskom  referentnom okviru za jezike, svjedodžbom ili drugom  javnom ispravom, preslikom indeksa o položenom ispitu stranog jezika, potvrdom  o pohađanju obrazovanja i edukacija stranih jezika, javnom  ispravom o izvršenom testiranju znanja stranog jezika od ovlaštene ustanove ili drugom  ispravom,
 • osnovne digitalne vještine dokazuju se: uvjerenjem, certifikatom, potvrdom, svjedodžbom ili drugom ispravom,
 • iskustvo rada na projektima dokazuje se prilaganjem:
 • sporazuma o provedbi (partnerstvu) projekta, memoranduma o razumijevanju ili ugovora iz kojeg proizlazi razina projekta
 • potvrde, certifikata ili druge isprave prijavitelja projekta, partnera u projektu ili nositelja projekta o sudjelovanju u realizaciji projekta.

 

Dokazi o dodatnim kompetencijama dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj preslici.

 

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a  imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//

Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%

20zapošljavanju.pdf

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka  i rezultata natječaja.

 

Rok za podnošenje prijava kandidata je petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet (45) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Školska 5, 49223 Sveti Križ Začretje u zatvorenoj omotnici s naznakom „natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

 

 

KLASA: 112-03/21-01/65

URBROJ: 2197/04-380-26-21-1

 

 

 

                                                                                                 Predsjednica Školskog odbora

                                                                                                            Maja Čajko
Tražilica
Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Oglasna ploča
Anketa
Za što najviše koristiš svoj pametni telefon (mobitel)?
Forum
Korisni linkovi

Arhiva dokumenata
CMS za škole logo
Osnovna škola Sveti Križ Začretje / Školska 5, HR-49223 Sveti Križ Začretje / www.os-sveti-kriz-zacretje.skole.hr / ured@os-sveti-kriz-zacretje.skole.hr
preskoči na navigaciju